Review by Prof. Umashankar Sharma ‘Rishi’

published in the journal- Samskrit-sanjivanam, Patna, 2019 पुस्तकम्- बुद्धचरितम्, पण्डितभवनाथझामहोदयेन संस्कृते समुद्धृतम्, भूमिका- आचार्यकिशोरकुणालेन रचिता, महावीरमन्दिरप्रकाशनम्, पटना, 2013 ई०। बुद्धचरितकाव्यस्य…

Continue Reading →